Etický kodex

Etický kodex společnosti Best Level s.r.o.

Základní ustanovení kodexu

Společníci, statutární orgán a zaměstnanci společnosti Best Level s.r.o., fyzické a právnické osoby spolupracující se společností Best Level s.r.o. (dále jen „partneři“) vykonávají svou činnost ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy, a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednali v souladu s ustanoveními tohoto Etického kodexu. Tento Etický kodex stanoví standardy chování společníků, statutárního orgánu, zaměstnanců a partnerů společnosti Best Level s.r.o., které podporují dosahování vizí, cílů a posilují dobré jméno společnosti Best Level s.r.o. Profesionalita, nestrannost a odpovědnost jsou základními zásadami, které jsou povinni všichni společníci, statutární orgán, zaměstnanci a partneři společnosti Best Level s.r.o. ctít a vytvářet tak základ pro budování a udržení partnerské důvěry a stejně tak důvěry veřejnosti.

Zásady a uplatnění Etického kodexu

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. jednají vždy kvalifikovaně v dobré víře, s nejvyšší možnou odbornou péčí, čestně, zdvořile, slušně, vstřícně, v souladu s morálními a kulturními principy.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. nesmí poškodit zájmy a práva společnosti Best Level s.r.o., které řadí nad zájmy své. Musí respektovat interní postupy, pravidla, předpisy a nařízení společnosti Best Level s.r.o. Při takové spolupráci respektuje zásady dobré spolupráceslušnosti, zdvořilosti kolegiality.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. aktivně a efektivně vzájemně spolupracují a poskytují si součinnost. Otevřeně a přímo se informují o všem, co může mít vliv na kvalitu a úspěšnost jejich spolupráce.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. nesmí poškodit zájmy a práva svých klientů, ať už stávajících či potenciálních (dále jen „klienti“), které řadí nad zájmy své. Pamatují na to, že klienti jsou vždy na prvním místě a jejich spokojenost je důležitější než okamžitý zisk a osobní prospěch.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. vždy jednají takaby nezneužili svého postavení v neprospěch svých klientů a společnosti Best Level s.r.o.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. nesmí zveřejnit bez souhlasu svých klientů důvěrné informace sdělené klienty, a to ani po ukončení spolupráce. Jsou povinni zachovat mlčenlivost vůči všem třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení s výjimkami stanovenými právními předpisy, a to po dobu, kdy sdělení či využití těchto skutečností by bylo v rozporu se zájmy klientů nebo společnosti Best Level s.r.o. Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. nesmí vykonávat činnost, která je nebo by mohla být považována za konkurenční jednání ve vztahu ke společnosti Best Level s.r.o. a ve vztahu ke společnostem, které společnost Best Level s.r.o. zastupuje na základě uzavřených smluv, např. jako obchodní zástupce, apod. (dále jen „obchodní partneři“).

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. si pro vlastní prospěch a potřebu nesmí přivlastnit žádné finanční prostředky, zdroje, know-how nebo majetek společnosti Best Level s.r.o., spolupracovníků, klientů či obchodních partnerů. Nesmí si pořizovat kopie a jiné záznamy databází klientů včetně kontaktních a dalších údajů.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. vždy jednají ve prospěch společnosti Best Level s.r.o., kterou svým chováním reprezentují, a to jak vůči klientům, obchodním partnerům i vůči kolegům ve firmě.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. dodržují pravidlastanovená vedením společnosti Best Level s.r.o.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. při komunikaci s klienty nesmí být ovlivněni jejich pohlavím, věkem, rasou, národností, vyznáním, nebo sexuální orientací; zdrží se všeho, co by se mohlo zdůrazněním takových rozdílů dotknout důstojnosti a citů osob, s nimiž spolupracují.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. si jsou vědomi své odpovědnosti v procesu obchodování se službami a produkty společnosti Best Level s.r.o. a jejích obchodních partnerů, proto usilují o další vzdělávánízdokonalují se ve všech oblastech zastoupených společností Best Level s.r.o. a obchodních a odborných dovednostech, účastní se pravidelných školení a všech firemních porad.

Žít podle etického kodexu

Každý ze společníků, statutárního orgánu, zaměstnanců nebo partnerů společnosti Best Level s.r.o. má povinnost se řídit tímto Etickým kodexem a používat zdravý rozum v okolnostech, kdy Etický kodex nenabízí přesný návod chování a řešení dané situace.

Od společníků, statutárního orgánu a vedení společnosti Best Level s.r.o. se očekává, že budou ostatní vést svým příkladem. Očekává se, že na sebe vezmou odpovědnost za to, že se jejich podřízení budou řídit duchem i textem tohoto Etického kodexu.

Společnost Best Level s.r.o. zajistí vznik potřebných směrnic, které zaměstnance a partnery společnosti Best Level s.r.o. podpoří v dodržování tohoto Etického kodexu a zároveň nabídne školení i poradenství v potřebných oborech.

Pravidelně a systematicky společnost Best Level s.r.o. přehodnotí platné směrnice tak, aby aktuálně pokryly nové výzvy a situace, které mohou nastat.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci nebo partneři společnosti Best Level s.r.o. jsou odpovědni za upozornění na případné porušení zásad Etického kodexu. Případné porušení by měli hlásit vedení společnosti Best Level s.r.o. a společnost a její představitelé se budou ke všem oznámením o nedodržení zásad Etického kodexu chovat důvěrně.

Protikorupční jednání

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci a partneři společnosti Best Level s.r.o. nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování či narušit jejich profesionální přístup ani taková, jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností a vychází z uzavřených smluvních ujednání. Všichni jednají tak, aby se v souvislosti se svým profesním postavením nedostali do situace, ve které by byli zavázáni oplatit prokázanou laskavost nebo které by je činilo přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci a partneři společnosti Best Level s.r.o. nesmí využít svého postavení k tomuaby si jakkoliv vynutili nebo vyžadovali úplatky, nelegální provize, či jiné výhody od klientů, obchodních partnerů a konkurentů.

Osoby, které se pokusí o uplácení nebo korupci, musí být společníky, statutárním orgánem, zaměstnanci nebo partnery společnosti Best Level s.r.o. na nepřijatelnost takového chování a jednání upozorněny, musí jakékoli výhody odmítnout a pokud protistrana toto nebude respektovat, musí s nimi být přerušeny veškeré smluvní a obchodní kontakty.

Společníci, statutární orgán, zaměstnanec nebo partner o takovém jednání neprodleně informuje vedení společnosti Best Level s.r.o.

Společnost a životní prostředí

Společníci, statutární orgán, zaměstnanci a partneři společnosti Best Level s.r.o. si uvědomují svou odpovědnost k celé společnosti a k životnímu prostředí a zavazují se vykonávat svou práci a obchody odpovědně a v souladu s udržitelným vývojem. Naším cílem je ziskové chování s přidanou hodnotou pro naše klienty, přičemž se nám daří udržet rovnováhu společenského, ekonomického a přírodního dopadu.

Závěrečná ustanovení Etického kodexu

Tento Etický kodex je závazný pro všechny společníky, statutární orgán, zaměstnance a partnery společnosti Best Level s.r.o. Přestože tento Etický kodex představuje především morální závazek k určitému chování a jednání, nedodržení zásad a pravidel tohoto Etického kodexu je považováno za závažné jednání a jakékoliv obvinění z nedodržení musí být vyšetřeno a napraveno. Nedodržení zásad Etického kodexu může vést k disciplinárním následkům, sankčnímu postihu a může vést k ukončení smluvního vztahu nebo zaměstnaneckého poměru.

Chování podle těchto zásad nám pomůže stát se společensky odpovědnou firmou a dělat aktivity, na které jsme a budeme hrdi.

 

V Praze dne 29. 11. 2013 vypracoval Best Level s.r.o..